İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası; bina, yol, köprü, fabrika, hastane, baraj vb. inşaat faaliyetlerinizi yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, sel su baskını, grev lokavt ve halk hareketleri, terör olayları, yer kayması, taşıt çarpması vb. birçok riske koruyan sigorta poliçesidir.

Başlıca Teminatları nelerdir?

Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
Fırtına
Deprem
Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
İşletme kazaları
İnşaat Sigortası ile verilebilecek ek teminatlar nelerdir?

Üçüncü şahıs mali sorumluluk
İnşaat/montaj iş makineleri
Enkaz kaldırma
Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
Uzatılmış bakım devresi
İnşaat Sigortasında teminata girmeyen riskler nelerdir?

İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
Genel Şartlar'da belirtilen diğer istisnalar
Sigorta bedeli tespiti nasıl yapılmalıdır?

Sigorta bedeli, projenin tamamlandığı andaki değerine eşit olmalıdır. Buna gümrük, resim, vergi ve harçları ile işçilik ve nakliye masrafları da dahildir.

Sigorta bedeli, ihale konusu işlerde her yıl cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme tutarından aşağı olamaz. Buna o ana kadar yapılan keşif artışları da dahildir.

Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatta kullanılan makinelerin, aletlerin ve geçici inşaat binalarının sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden düşük olamaz.

Eğer sigorta bedelini oluşturan değerlerde bir artış meydana gelmişse, sigorta ettiren bu artışı öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde ancak herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Ancak bu durumda sigorta şirketinin muvafakati aranır.

İnşaat Sigortası tarafları kimlerdir?

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

Ana Müteaahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteaahhittir.

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

Sigorta Süresi Nasıl belirlenir?

Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (Örneğin; kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer görevlendirdiğiniz kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

İnşaat ve Montaj sigortası arasındaki fark nedir?

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da Montaj kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde, sigortacı işin toplam bedelinin %50'sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.

İnşaat Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak, montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.

Montaj Sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlar'a göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

BENİ ORAYA GÖTÜR